Typ IT Bohus´s Integritetspolicy GDPR
Senast ändrad: 2018-05-24

Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur vi, Typ IT Bohus AB
Orgnr: 556561-0366 (nedan kallad Typ IT Bohus) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller produkter och tjänster och i anslutning av köp och övrig kontakt med Typ IT Bohus.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, The General Data Protection Regulation (GDPR)som träder i kraft den 25 Maj 2018.

Typ IT Bohus är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
Typ IT Bohus samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp vid besök, per mail eller per telefon. Uppdateringar av vår GDPR Policy sker löpande och redovisas har på vår webb.

Typ IT Bohus samlar in personuppgifter om dig som du lämnat vid köpet eller vid inlämnade av produkt för service, vi samlar även in uppgifter om dig under tiden du är kund såsom din inköpshistorik garantitider etc.

Där förhandling sker för att bli kund till Typ IT Bohus.
De personuppgifter Typ IT Bohus samlar in och behandlar om dig i egenskap av att bli framtida kund är:

§ Namn och ev. företags organisationsnummer
§ Personnummer vid ansökan om kredit.
§ Adress
§ Telefonnummer
§ e-postadress

För dig som är Kund

De personuppgifter Typ IT Bohus har samlat in och behandlar för dig som redan är kund:

 • Namn och för företag även organisationsnumret.
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsvillkor
 • Uppgifter om dina inköp

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Typ IT Bohus behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Främsta syftet är:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans och fakturering.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som kund via post, e-mail och telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev och på webben.
 • Kreditbedömningar
 • Tillhandahålla erbjudanden
 • Följa bokföringslagar och annan lagstiftning
 • Förhindra bedrägerier

Uppgifterna kan utgöra underlag för marknads och kundanalyser.
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig,
för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden. 
Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även kunduppgifter som dina beställningar,
ditt intresse av våra erbjudanden och produkter.

 Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Typ IT Bohus kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka
Typ IT Bohus rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Tredje part som Typ IT Bohus lämnar ut information till är exempelvis kreditupplysningsföretag.
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Typ IT Bohus om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter eller för att tillvarata Typ IT Bohus rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsproblem.
Typ IT Bohus kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Typ IT Bohus har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dina rättigheter

Typ IT Bohus ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Typ IT Bohus kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera
uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:

1.     Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras.

2.     Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

3.     Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.